engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Oslo Museum i kultursamarbeid med Romania

Open Air Cinema Bucharest

Interkulturelt Museum i Oslo og Cultural Metropolis Association i Bucuresti samarbeider om to EØS-finansierte prosjekter.

Prosjektet Minority Film Festival vil arrangereen filmfestival med utendørs filmvisninger i fire forskjellige byer i Romania i juni. Fra 17. til 19. september er det Oslo som er adressen for NOMAD IFF. Filmfestivalen vil gi et bilde av forholdene etniske minoriteter lever under. Mangelen på forståelse for minoritetenes levesett og kulturelle mangfold bidrar til diskriminering.

Som del av prosjektet har det vært arrangert en åpen kortfilm-konkurranse der fokus har vært de 19 etniske minoritetene i Romania. Festivalen vil reise rundt i Romania i juni og det øvrige programmet består av seks utvalgte spillefilmer og 9 kortfilmer.

Balkanik Festivalen er en tre dager lang world music-festival som foregår i hjertet av Bucuresti fra 11-13 september. Den består av live konserter fra noen av de største bandene fra Balkan og sørøst-Europa. Tradisjonelle kunst- og håndverk, workshops, sirkusshow og utstillinger illustrerer og presenterer livsstilen og kulturen til minoriteter som bor i Romania. Festivalen skal skape større forståelse mellom de balkanske minoritetene som bor i Romania, og mellom andre minoriteter og rumenere. Interkulturelt Museum vil være til stede under festivalen og møte forskjellige kunstnere med rombakgrunn. Dette vil resultere i en utstilling i februar 2016 på Galleri IKM. Minoriteter er underrepresentert i kulturlivet i Romania. Gjennom denne festivalen skal minoriteter gis mulighet til å vise frem sin historie og kultur.

Interkulturelt Museum fra Oslo er med som prosjektpartner. De har lang erfaring i multikulturelle spørsmål og kan bidra med erfaring i organisering av arrangementer og hvordan man kan opplyse den generelle befolkningen om hvordan minoriteter har bidratt til den nasjonale kulturarven.

Kulturutvekslingsprogrammet med Romania skal bidra til å styrke kunst- og kulturtilbudet, øke innbyggernes medvirkning i kulturlivet og fremme forståelsen av kulturelt mangfold.

English version

Intercultural Museum in Oslo and Cultural Metropolis Association film in Bucharest are collaborating on two EEA-funded projects.

The Minority Film Festival project will arrange the NOMAD International Film Festival which is an outdoor film festival. It will take place in four different cities in Romania in June and from September 17th -19th Oslo will be the host for NOMAD IFF. The festival is dedicated to cultural diversity and will present a series of internationally acclaimed European films, some shown for the first time in Romania. In every city projections will take place over several days and will also include short films selected in competition Nomad Shorts.

Balkanik Festival is a three days long world music festival that takes place in the heart of Bucharest from 11 to 13 September. It consists of live concerts from some of Balkans and southeast Europe greatest performers. Traditional arts and crafts, workshops, circus shows and exhibitions illustrate and present the lifestyle and culture of some of the 19 ethnic minorities in Romania. The festival will create greater understanding between the Balkan minorities living in Romania, and between other minorities and Romanians. The Intercultural Museum will be present during this festival and will meet several artists with a romá background. This will result in an exhibition in February 2016 at the Gallery IKM. Minorities are underrepresented in cultural life in Romania. Through this festival minorities are given the opportunity to showcase their history and culture.

Intercultural Museum of Oslo participates as project partner. They have extensive experience in multi-cultural issues and can contribute with experience in organizing events and how to educate the general population on how minorities contribute to the national heritage.

Cultural exchange programs with Romania will help to strengthen arts and cultural offerings, increase citizens' participation in cultural life and promoting understanding of cultural diversity.

See: Nomadfestival / Balkanikfestival 

logoer romania